Ostateczne wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach PKMB 4

pieniadzeW związku z upłynięciem terminu do wniesienia odwołań oraz po rozpatrzeniu odwołań od pierwotnej decyzji Komisji Oceny Wniosków publikujemy ostateczną listę osób wytypowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4”.

Osoby, które pierwotnie zostały umieszczone na liście rezerwowej, a ostatecznie zostały wytypowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego w terminie do 30 czerwca 2014 r. są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą i rozpocząć jej prowadzenie, a także zgłosić się do biura projektu w celu podpisania umów o otrzymaniu wsparcia finansowego.

W celu ustalenia terminu podpisania umów prosimy po założeniu działalności gospodarczej kontaktować się telefonicznie z kadrą projektu.

Ponadto uczestnicy projektu są zobowiązani dostarczyć do biura projektu następujące dokumenty, które są niezbędne do podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia finansowego:

potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem;
potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego dostępnego pod adresem http://stat.gov.pl/regon/ potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem;
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA) i/lub KRUS;
zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowego inwestycji (Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) – 2 oryginały
Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (Załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu);
kopia zaświadczenia/umowy o założeniu/posiadaniu przez uczestnik projektu rachunku bankowego, na które będą dokonywane płatności związane z udzielonym formami wsparcia finansowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Poza dostarczeniem w/w dokumentów warunkiem zawarcie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest:

a) wyrażanie przez współmałżonka uczestnika projektu zgody na zaciągnięcie przez małżonka (uczestnika projektu) zobowiązań wynikających z zawarcia umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. W związku z powyższym współmałżonek uczestnika projektu jest zobowiązany stawić się osobiście w biurze projektu w celu podpisania w obecności koordynatora projektu/asystenta koordynatora projektu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 12 do regulaminu). Wskazany warunek dotyczy uczestników projektu pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa.

b) wniesienie poręczenia przez osobę fizyczną na kwotę dotacji, której dochody miesięczne brutto (po odliczeniu jej zobowiązań finansowych) wynoszą co najmniej najniższe wynagrodzenie brutto obowiązujące w Polsce w dniu podpisywania umowy poręczenia. Poręczyciel musi stawić się osobiście się z dokumentem potwierdzającym tożsamość do biura projektu w celu podpisania umowy poręczenia. O wysokości swoich dochodów i zobowiązań poręczyciel informuje Beneficjenta na stosownym oświadczeniu (załącznik nr 15 do regulaminu). Poręczycielem nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim z uczestnikiem projektu, jeżeli obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa. W przypadku, gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowa wspólnota majątkowa, jego współmałżonek jest zobowiązany stawić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w biurze projektu najpóźniej w dniu podpisania umowy poręcznie w celu podpisania w obecności koordynatora projektu/asystenta koordynatora projektu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z Umowy poręczenia (załącznik nr 16 do regulaminu).

Dotacja inwestycyjna zostanie udzielona uczestnikowi w wysokości 100 % kwoty dotacji w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

W ramach podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego:

Otrzyma pomoc finansową w wysokości do 1 000 zł miesięcznie;
Weźmie udział w szkoleniu specjalistycznym o tematyce związanej z branżą prowadzonej działalności gospodarczej i w zależności od swoich potrzeb o wartości nie większej niż 949,09 zł brutto (uczestnik projektu sam wybiera termin, miejsce i tematyką szkolenia);
Otrzyma dwie godziny doradztwa specjalistycznego (uczestnik projektu sam wybiera termin, miejsce i tematyką doradztwa).