Nabór wniosków o dotację dla uczestników 4. edycji projektu

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4” informujemy, iż w dniach od 5 do 7 maja 2014 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.
Wnioski o wsparcie finansowe mogą składać wyłącznie uczestnicy projektu, którzy podpisali z Powiatem Bytowskim umowę o świadczeniu podstawowych usług szkoleniowo-doradczych (szkolenia z dowolnej branży, np. usługi geologiczne).

Załączniki

W w/w terminie uczestnicy projektu zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego są zobowiązani złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z następującymi załącznikami:
a. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej
b. biznes plan działalności przedsiębiorstwa (wzór biznes planu – Załącznik nr 2 do Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4”)
c. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków – Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu)
d. oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT – Załącznik nr 4 do w/w Regulaminu)
e. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w Regulaminu), lub
f. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 6 do w/w Regulaminu),
g. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w Regulaminu).
W przypadku, gdy uczestnik projektu do dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:

 •  potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnej pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem
 • potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego dostępnego pod adresem http://stat.gov.pl/regon/ potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA) i/lub KRUS.Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.Uczestnicy projektu wraz z wnioskiem o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej mogą składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 19 do w/w Regulaminu) wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w Regulaminu). Wniosek wraz z formularzem należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
  Wnioski o jednorazową dotację inwestycyjną wraz z załącznikami oraz wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe wraz z załącznikiem należy złożyć w dwóch oddzielnych kopertach.Wnioski o wsparcie finansowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
  a. Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika projektu
  b. Adresat: Biuro projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4”,
  Starostwo Powiatowe w Bytowie,
  ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, pokój nr 308.
  c. Dopisek: Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej/podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4”

Polecamy usługi geologiczne we Wrocławiu